Current AffairsWinmeen Tamil News

“உணவு மற்றும் விவசாயத்தின் எதிர்காலம் – மாற்றத்திற்கான இயக்கிகள் மற்றும் தூண்டுகோள்கள்” என்ற தலைப்பில் அறிக்கை உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பு வெளியிடப்பட்டது

“உணவு மற்றும் விவசாயத்தின் எதிர்காலம் – மாற்றத்திற்கான இயக்கிகள் மற்றும் தூண்டுகோள்கள்” என்ற தலைப்பில் அறிக்கை உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பு (FAO) டிசம்பர் 2 அன்று வெளியிடப்பட்டது. இந்த அறிக்கை தற்போதைய மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்தது. வேளாண் உணவு அமைப்புகளின் வளர்ந்து வரும் இயக்கிகள் மற்றும் அவற்றின் சாத்தியமான எதிர்கால போக்குகள்.

இந்த அறிக்கையின் முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் என்ன?

 • வேளாண் உணவு முறையில் தேவையான மாற்றங்களைச் செய்யாவிட்டால், எதிர்காலத்தில் தொடர்ச்சியான உணவுப் பாதுகாப்பின்மை, வளங்களின் சீரழிவு மற்றும் நிலையான பொருளாதார வளர்ச்சியை உலகம் காணும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 • வேளாண் உணவு இலக்குகள் உட்பட 2030 நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை இது அடைய வாய்ப்பில்லை.
 • உணவுப் பாதுகாப்பு, ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பு மற்றும் ஒட்டுமொத்த நிலைத்தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பல்வேறு விளைவுகளைக் கொண்டு வரும் வேளாண் உணவு முறைகளுக்கான நான்கு எதிர்கால சூழ்நிலைகளை அறிக்கை அனுமானித்துள்ளது. இந்தக் காட்சிகள்:
 1. ‘முன்னதைப் போலவே மேலும்’ – துண்டு துண்டான தீர்வுகள் மற்றும் நெருக்கடிகளுக்கான எதிர்வினைகளின் தொடர்ச்சியைக் கருதும் காட்சி.
 2. ‘சரிசெய்யப்பட்ட எதிர்காலம்’ – மெதுவான வேகத்தில் நிலையான வேளாண் உணவு முறைகளை உறுதிசெய்ய சில நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் ஒரு காட்சி.
 3. ‘ரேஸ் டு த பாட்டம்’ – உலகமே சீர்குலைந்து கிடக்கும் காட்சியின் மோசமான பதிப்பில்.
 4. ‘நிலைத்தன்மைக்கான வர்த்தகம்’ – விவசாய உணவு, சமூகப் பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை மேலும் உள்ளடக்கிய, மீள்தன்மை மற்றும் நிலையானதாக மாற்ற குறுகிய கால GPD வளர்ச்சி தியாகம் செய்யப்படுகிறது.
 • இயக்கிகள் எனப்படும் 18 ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட சமூக-பொருளாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சக்திகளை அறிக்கை அடையாளம் கண்டுள்ளது. விவசாயம், உணவு பதப்படுத்துதல் மற்றும் உணவு நுகர்வு உள்ளிட்ட வேளாண் உணவு அமைப்புகளுக்குள் நிகழும் பல்வேறு செயல்பாடுகளை வடிவமைப்பதில் அவர்களின் பங்கை ஆய்வு செய்ய இந்த ஓட்டுநர்கள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
 • முக்கிய இயக்கிகள் வறுமை மற்றும் ஏற்றத்தாழ்வுகள்; புவிசார் அரசியல் உறுதியற்ற தன்மை; பற்றாக்குறை; வளங்களின் சீரழிவு மற்றும் காலநிலை மாற்றம். அவற்றின் மேலாண்மை வேளாண் உணவு முறைகளின் எதிர்காலத்தை பாதிக்கும்.
 • நான்கு முக்கிய “மாற்றத்தின் தூண்டுதல்கள்” இந்த அறிக்கையால் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. இந்த தூண்டுதல்கள்:
 1. வலுவான நிர்வாகம்
 2. முக்கியமான மற்றும் நன்கு அறியப்பட்ட நுகர்வோர்
 3. மேம்படுத்தப்பட்ட வருமானம் மற்றும் செல்வ விநியோகம்
 4. புதுமையான தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் அணுகுமுறைகள்
 • விவசாய உணவு முறையின் விரிவான மாற்றம் ஒரு செலவில் வருகிறது மற்றும் மாற்றத்திற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் அதே வேளையில் சமப்படுத்தப்பட வேண்டிய பல்வேறு குறிக்கோள்களின் வர்த்தகம் தேவைப்படும். உரையாற்றப்படுகிறது.

The Future of Food and Agriculture — Drivers and Triggers for Transformation

The report titled “The Future of Food and Agriculture — Drivers and triggers for transformation” was released by the Food and Agriculture Organization (FAO) on December 2. This report analysed the current and emerging drivers of agrifood systems and their possible future trends.

What are the key findings of the report?

 • The world is expected to witness persistent food insecurity, degradation of resources, and unsustainable economic growth in the future if the necessary changes are not made in the agrifood system.
 • It is unlikely to meet the 2030 sustainable development goals, including agrifood targets.
 • The report hypothesised four future scenarios for agrifood systems that would bring diverse outcomes in terms of food security, nutritional security and overall sustainability. These scenarios are:
 1. ‘More of the same’ – the scenario that considers the continuation of piecemeal solutions and reactions to crises.
 2. ‘Adjusted future’ – a scenario where some steps are taken to ensure sustainable agrifood systems at a slow pace.
 3. ‘Race to the bottom’ – the scenario that depicts the world in disarray in the worst version of itself.
 4. ‘Trading off for sustainability’ – short-term GPD growth is sacrificed to make agrifood, socioeconomic and environmental systems more inclusive, resilient and sustainable.
 • The report identified 18 interconnected socio-economic and environmental forces called drivers. These drivers have been analysed to study their role in shaping various activities occurring within the agrifood systems, including farming, food processing and food consumptions.
 • The main drivers are poverty and inequalities; geopolitical instability; scarcity; the degradation of resources and climate change. Their management will influence the future of agrifood systems.
 • Four key “triggers of transformation” was recommended by this report. These triggers are:
 1. Strong governance
 2. Critical and well-informed consumers
 3. Improved income and wealth distribution
 4. Innovative technologies and approaches
 • The comprehensive transformation of agrifood system comes at a cost and will require a trade-off of different objectives that need to be balanced while resistance to change is addressed.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!